Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syari’at yang dipertahankan untuk menyampaikan kepada kaumnya.
Adapun Rasul yang pertama adalah Nuh as dan rasul yang paling akhir adalah Muhammad saw. Allah berfirman:
“Sesungguhnya Kami telah mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para Nabi (yang datang) sesudahnya.” (An Nisa : 163)

Dan dalam Shahih Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a dalam hadits tentang syafa’at bahwasanya Rasulullah saw menyebutkan bahwa ummat manusia (para hari qiyamat) akan mendatangi Adam as untuk meminta syafaat namun beliau meminta maaf kepada mereka lalu berkata: “Datangilah Nuh as Rasul yang pertama diutus oleh Allah….”

Dan Allah ta’ala berfirman tentang Nabi Muhammad saw.
“Bukanlah Muhammad itu ayah salah seorang laki-laki dari kalian akan teapi ia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi.” (Al Ahzab : 40)

Dan tidak ada satu ummat pun yang kosong tanpa seorang Rasul yang diutus oleh Allah membawa syari’ah tersendiri buat kawannya atau seorang Nabi yang mendapatkan wahyu untuk memperbaharui syari’at sebelumnya.

Allah berfirman:
“Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada setiap ummat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan thagut.” (An Nahl : 36)

Allah berfirman:
“Dan tidak ada (satu) ummat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.” (Fathir : 24)

Allah berfirman:
“Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.” (Al Maidah : 44)

Para rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikitpun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Allah SWT berfirman tentang Nabi Muhammad saw sebagai pimpinan para rasul dan paling tinggi pangkatnya di sisi Allah.

Katakanlah : “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan ba gi diriku dan tidak (pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah, Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentunya aku membuat kebaikan sebanyak-banyak dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Al A’raf 188).

Katakanlah : “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudhara ataupun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan. Katakanlah: “Sesungguhnya aku sekali=kali tidak seorangpun ygn dapat melindungiku dari (zaab) Allah dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung daripadanya.” (Al Jin 21-22)

Para rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan, seperti sakit, mati, membutuhkan makan dan minum, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman tentang nabi Ibrahim yang menjelaskan sifat Robbnya:
“dan Robbku. Yang Dia memberi makanan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit, Dialah yang menyebuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali)… “(Asy Su’araa 79-81)

Nabi Muhammad saw bersabda:
“Aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Aku juga lupa seperti kalian. Karenanya, jika aku lupa, ingatkanlah”.

Allah SWTmenerangkan bahwa para rasul mempunyai ubudiyah (penghambaan) yang tertinggi kepada-Nya. Untuk kemuji mereka, Allah SWT berfirman tentang Nabi Nuh as “… dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur”. (Al Israa 3)

Allah Ta’ala juga berfirman tentang Nabi Muhammad saw :
“Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Qur’an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”. (Al Furqan 1)

Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub (Alaihissalam) :
“Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik”. (Shaad 45-47)

Allah juga berfirman tentang Nabi Isa bin Maryam a.s:
“Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.” (Az Zukhruf 59)

Iman kepada para Rasulullah saw mengandung empat unsur: 1. Mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah SWT. Barangsiapa mengingkari risalah mereka, walaupun hanya seorang, maka menurut pendapat seluruh ulama dia dikatakan kafir. Allah SWT Berfirman:
“Kaum Nuh telah mendustakan para Rasulullah saw, pada hanya seorang rasul saja yang ada ketika mereka mendustakannya. Oleh karena itu ummat Nasrani yang mendustakan dan tidak mau menguti Nabi Muhammad saw, berarti mereka juga telah mendustakan dan tidak mengikuti Nabi Isa Al Masih bin Maryam, karena Nabi Isa sendiri pernah menyampaikan kabar gembira dengan akan datangnya Nabi Muhammad saw ke alam semesta ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Kata “memberi kabar gembira” ini mengandung makna bahwa Muhammad adalah seorang rasul mereka yang menyebabkan Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan memberi petunjuk kepada mereka jalan yang lurus.

2. Mengimani orang-orang yang sudah kita kenali nama-namanya, misalnya Mihammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh (Alaihissalam). Kelima nabi rasul itu adalah rasul “Ulul Azmi”. Allah swt telah menyebut mereka dalam dua tempat dari AL Qur’an yakni dalam surat AL Ahzab dan surat Asy Syura:
“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dan nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam…” (Al Ahzab 7)

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecag-belah tentangnya….” (Asy Syuura 13)

Terhadap para rasul yang tidak kenal nama-namanya, juga wajib kita imani secara global. Allah berfirman:
“Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, diantara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan diantara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu….” (Al Mu’min 78)

3. Membenarkan berita-berita mereka yang benar.

4. Mengamalkan syariat orang dari mereka yang diutus kepada kita. Dia adalah nabi terakhir Muhammad saw yang diutus Allah kepada seluruh manusia. Allah berfirman: “Maka demi Robbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati merkea sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An Nisa 65)

Buah Iman Kepada Rasul-rasul

1. Mengetahui rahmat serta perhatian Allah kepada hamba-hamba-Nya sehingga mengutus para rasul untuk menunjuki mereka pada jalan Allah serta menjelaskan bagaimana seharusnya meeka menyembah Allah swt, karena memang akal manusia tidak bisa mengetahui hal itu dengan sendirinya.

2. Mensyukuri nikmat Allah yang amat besar ini.

3. Mencintai para rasul, mengagungkannya serta memujinya karena mereka adalah para rasul Allah swt, dan karena mereka hanya menyembah Allah, menyampaikan risalah-Nya dan menasihati hambaNya.

Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mendustakan para rasul dengan menganggap bahwa para rasul Allah bukan manusia. Anggapan yang salah ini dijelaskan Allah dalam sebuah firmanNya:
“Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka: “Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?” (Al Isra 94)

Dalam ayat ini di atas Allah swt mematahkan anggapan mereka yang keliru. Rasul Allah harug golongan manusia, karena ia akan diutus kepada penduduk bumi yang juga manusia. Seandainya penduduk bumi itu malaikat, pasti Allah akan menurunkan malaikat dari langit sebagai rasul. Di dalam surat Ibrahim, Allah menceritakan orang-orang yang mendustakan para rasul. “Mereka (orang-orang yang mendustakan rasul) berkata: “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.” Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: “Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Dan tidak ptaut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mu’min bertawakkal.” (Ibrahim 10-11)

Artikulli paraprakBERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH(Aqidah 4)
Artikulli tjetërBuah Iman kepada Hari Akhir (Aqidah 6)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini